Tomasz Jędrzejowski

Anna Waligóra-Jędrzejowska

Anna Waligóra -€“ Jędrzejowska

Architekt krajobrazu, absolwentka Wydział‚u Ogrodniczego, specjalności‡ Sztuka Ogrodowa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, dyplomowana w 2010 r. Absolwentka Wydział‚u
Architektury Politechniki Warszawskiej, studia podyplomowe Urbanistyka i Gospodarka
Przestrzenna. Dyplomowany projektant wnętrz w Warszawie i designer permakulturowy.
      
Doświadczenie zawodowe:

Od 2008 -        liczne porady, projekty ogrodów i wnętrz mieszkań„ jedno i wielorodzinnych
                          dla klienta indywidualnego, a także współpraca przy wykonawstwie z firmami
                          branżowymi.

2008-2009 -    Praktyka semestralna i współpraca z firmą Hort Projekt,
                          projektowanie, zakładanie i pielę™gnacja ogrodów i zieleni miejskiej. 

Nagrody i wyróżnienia:

I miejsce w Konkursie architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania
otoczenia budynków Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
przy ul. Balickiej. "EkoArtProjekt" Anna Waligóra-Ję™drzejowska i Magdalena Owczarek.

Czł‚onek zrzeszony:

SAK      -    Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu naleleżące do
ELCA    -    European Landsacape Contractors Association i
EFLA    -    European Federation for Landsacpe Architecture.

Czynny udział‚ przy organizacji seminarium z cyklu - Współ‚czesna architektura krajobrazu, trendy, technologie i praktyka. 

Tomasz Ję™drzejowski

Architekt uprawniony, absolwent Wydzia‚łu Architektury Politechniki Krakowskiej,
dyplomowany w 2004 r.

Doświadczenie zawodowe:

2003-2004 -    współ‚praca przy realizacji obiektów gospodarczych, mieszkaniowych
                          jednorodzinnych i usługowych w Zamościu pod kierownictwem Dyrektora
                          Wydziału Planowania Przestrzennego Budownictwa i Ochrony Zabytków
                          mgr inż. arch. Jana Radzika

2003-2004 -    roczna asystentura na Katedrze A6 Wydział‚u Architektury Politechniki
                          Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Samodzielnym Zakładzie
                          Projektowania Architektury Przemysł‚owej pod kierownictwem
                          prof. PK dr hab. inż. arch. J. Krzysztofa Lenartowicza oraz
                          dr Piotra Winskowskiego jako opiekuna

2004-2005 -    współpraca przy mię™dzynarodowym projekcie naukowo-badawczym REGENTIF
                          prowadzonym przez Centrum Transferu Technologii oraz Zakład Projektowania
                          Architektury Przemysłowej A6 Politechniki Krakowskiej

2005 -              współpraca z biurem architektonicznym Zenon A. Zenonos and associates
                          (Architectural Association London) Nicosia, Cyprus

2005-2007 -    współpraca z biurem architektonicznym HOK Hellmuth Obata & Kassabaum
                          Sustainable Design Washington, USA

2005-2011 -    wspó‚łpraca z pracownią architektoniczną €œARCHICENTER na zasadzie umowy
                          o pracę™ w pełnym wymiarze godzin. Zakres obowiązków obejmuje proces
                          projektowy oraz kreślarski od począ…tkowych prac koncepcyjnych po sporządzanie
                          szczegół‚owych projeków budowlanych i wykonawczych w ścisłym oparciu o
                          konsultacje z branżami i prawem budowlanym oraz wszelkie prace terenowe;                          inwentaryzacyjne konieczne do opracowania powyższych dokumentacji

2010 -              uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
                          do projektowania bez ograniczeń„ nr MPOIA/104/2010

2011 -              wpis na listę Małopolskiej Okrę™gowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,
                          numer wpisu MP-1687 (uchwała nr 038/2011/W)

Nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa w 2005 roku przyznane przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków za pracę™ dyplomową… "€žModernizacja i adaptacja zespoł‚u zabudowy kamienicy Morandowskiej€ przy ul. Staszica nr 25 oraz kamienicy oficynowej przy ul. Żeromskiego nr 24, Rynek Wielki w€“ Zamościu€, promotor prof. dr hab. arch. Kazimierz Kuśnierz

Czł‚onek zrzeszony:

Małopolska Okrę™gowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej